Oferta pracy - specjalista ds. marketingu i organizacji imprez

Ogłoszenie Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta o naborze za stanowisko -  specjalista ds. marketingu i organizacji imprez.

 • NAZWA I ADRES JEDNOSTKI - Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg
 • NAZWA STANOWISKA PRACY: specjalista ds. marketingu i organizacji imprez
 • WYMAGANIA
  • wykształcenie: min. średnie
  • umiejętności: obsługa komputera (pakiet biurowy MS Office).
  • znajomość przepisów prawnych:
   • Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych
   • Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
  • inne:
   • preferowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub w branży z dziedziny Kultury,
   • preferowana znajomość języków obcych (j. angielski lub/i j. niemiecki)
   • samodzielność w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialność,
   • zarządzanie informacją, komunikatywność, kreatywność, sumienność,
   • umiejętność pracy w zespole, umiejętność negocjacji,
   • dyspozycyjność, zaangażowanie,
   • preferowane posiadanie prawa jazdy kategorii B
 • KRYTERIA OCENY
  • przygotowanie merytoryczne
  • umiejętność autoprezentacji
  • dotychczasowe doświadczenie zawodowe
 • ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU
  • ZADANIA SZCZEGÓŁOWE
   • Opracowywanie niezbędnej dokumentacji organizowanych imprez zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i bezpieczeństwie imprez masowych
   • Współorganizacja imprez, festiwali i wydarzeń kulturalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
   • Pomoc przy tworzeniu programów miesięcznych, rocznych i wieloletnich dotyczących działalności RCK.
   • Przygotowywanie i koordynacja imprez kulturalno – oświatowych, programów estradowych, recitali, spektakli itp.
   • Prowadzenie dokumentacji fotograficznej imprez i wydarzeń artystycznych.
   • Planowanie, nadzór i koordynacja pracy ekip technicznych własnych oraz zewnętrznych podczas realizacji zadań i imprez.
   • Planowanie prawidłowego zabezpieczenia medycznego, porządkowego, bezpieczeństwa podczas przebiegu imprez.
   • Tworzenie scenariuszy oraz kosztorysów organizowanych imprez.
   • Przygotowywanie i realizacja materiałów promocyjnych, reklamowych i informacyjnych dla mediów, sponsorów, darczyńców, reklamodawców itp.
   • Prowadzenie działań marketingowych związanych z organizacją imprez oraz zorganizowaniem widowni.
   • Ścisła współpraca z instruktorami i innymi pracownikami RCK podczas organizowanych imprez.
   • Wykonywanie innych poleceń Dyrektora.
 • WYMAGANE DOKUMENTY
  • Kwestionariusz kandydata C.V.
  • List motywacyjny,
  • Kserokopia dokumentu poświadczająca wykształcenie,
  • Kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,
  • Referencje wskazane lub kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
  • Oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami wyżej wskazanymi
  • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
 • Termin składania ofert do dnia 30 września 2021 r. do godz. 15.00
 • Miejsce składania ofert:
  • Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta
   ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg
 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres: Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg dopiskiem: - dotyczy naboru na stanowisko specjalista ds. marketingu i organizacji imprez. Aplikacje, które wpłyną do Regionalnego Centrum Kultury po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej RCK przy ul. Solnej 1.