Kultura Koło Brzegu

Flaga POLSKIKultura zawsze odgrywała ważną rolę w życiu społecznym. Budowała relacje między sąsiadami i wzmacniało poczucie przynależności mieszkańców do wspólnej przestrzeni.

O tym, jak ważne jest lepsze łączenie i rozwój oferty kulturalnej i turystycznej, w tym ułatwienie dostępu transgranicznego dla mieszkańców Euroregionu Pomerania, może świadczyć także fakt, że miasto Kołobrzeg ubiega się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku. Jest to proces, który z pewnością zwiększy korzyści społeczne i gospodarcze Euroregionu Pomerania.

W tym celu we współpracy Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta, Laboratorium Kultury Adebar i miasta Barth powstał projekt "Kultura Koło Brzegu". Celem działań projektowych jest wzmocnienie pozycji Kołobrzegu jako miejsca współpracy polsko-niemieckiej w obszarze transgranicznej kultury i sztuki, rozwoju turystyki oraz podnoszenia świadomości mieszkańców pogranicza na temat wspólnego dziedzictwa kulturowego.


Projekt "Kultura Koło Brzegu" obejmuje następujące kalendarium wydarzeń:


 • czerwiec 2024
  Integracyjne warsztaty filmowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Kołobrzegu i Barth.

 • lipiec - sierpień 2024
  Cykl integracyjnych warsztatów muzycznych prowadzonych przez artystów z Niemiec zwieńczone koncertami na scenie plenerowej Laboratorium Kultury Adebar

 • wrzesień 2024
  Koncert "Muzyka Koło Brzegu", w którym wezmą udział zaproszone zespoły muzyczne z krajów nadbałtyckich

 • listopad 2024
  Transgraniczna wystawa plastyczna z udziałem artystów z miasta Barth,

Więcej szczegółów już wkrótce.


Flaga POLSKI

Kultur spielte seit immer eine wichtige Rolle im gesellschaftlichen Leben. Sie baute Beziehungen zwischen den Nachbarn auf und stärkte das Zugehörigkeitsgefühl der Bewohner zu dem gemeinsamen Raum.

Wie wichtig es ist, das kulturelle und touristische Angebot besser zu verbinden und weiterzuentwickeln, einschließlich der Erleichterung des grenzüberschreitenden Zugangs für die Bewohner der Euroregion Pommern, zeigt auch die Tatsache, dass sich die Stadt Kołobrzeg um den Titel der Kulturhauptstadt Europas 2029 bewirbt.

Es ist ein Prozess, der die sozialen und wirtschaftlichen Nutzen der Euroregion Pommern sicherlich vergrößern wird. Zu diesem Zweck entstand, in der Zusammenarbeit mit dem Zbigniew Herbert Regionalen Kulturzentrum in Kołobrzeg, dem Kulturlabor Adebar und der Stadt Barth das Projekt "Kultur am Ufer". Das Ziel der Projektaktivitäten ist es, die Position von Kołobrzeg als Ort der polnisch-deutschen Zusammenarbeit im Bereich der grenzüberschreitenden Kultur und Kunst, der Tourismusentwicklung und der Sensibilisierung der Grenzbewohner für das gemeinsame Kulturerbe zu stärken.


Das Projekt "Kultur am Ufer" bezieht sich auf folgende Veranstaltungen:


 • Juni 2024
  Integrative Filmworkshops für Schüler der Oberschulen aus Kołobrzeg und Barth.

 • Juli - August 2024
  Eine Reihe von integrativen Musikworkshops unter der Leitung von Künstlern aus Deutschland, die mit Konzerten auf der Außenbühne des Kulturlabors Adebar beenden.

 • September 2024
  Das Konzert "Musik am Ufer", an dem eingeladene Musikgruppen aus den Ländern des Ostseeraums teilnehmen werden.

 • November 2024
  Grenzüberschreitende Kunstausstellung mit Beteiligung von Künstlern der Stadt Barth.

Weitere Details teilen wir bald mit.