Oferta pracy - kierownik działu animacji

Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta informuje o naborze na stanowisko: Kierownik Działu Animacji Kultury.

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI - Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg

NAZWA STANOWISKA PRACY - Kierownik Działu Animacji Kultury

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: pełny etat

WYMAGANIA

 • wykształcenie: preferowanewyższe kierunkowe – humanistyczne, manager kultury
 • staż pracy: 10 lat, w tym 5 lat w branży kulturalnej
 • umiejętności: obsługa komputera w zakresie: pakiet biurowy Microsoft Office
 • znajomość przepisów prawnych: ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
 • inne:
  • preferowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
  • preferowane doświadczenie w pracy w samorządzie terytorialnym
  • preferowana znajomość języka angielskiego lub/i niemieckiego
  • komunikacja werbalna i pisemna
  • kreatywność
  • komunikatywność
  • umiejętność negocjacji
  • odpowiedzialność, systematyczność , zaangażowanie

KRYTERIA OCENY

 • przygotowanie merytoryczne
 • umiejętność autoprezentacji

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

 • Kierowanie Działem Animacji Kultury.
 • Upowszechnianie kultury.
 • Diagnozowanie potrzeb i oczekiwań oraz ich zaspokajanie w zakresie kultury.
 • Inspirowanie, wspieranie, współorganizowanie, opracowywanie projektów teatralnych, filmowych, muzycznych i społecznych w oparciu o kulturę oraz edukację kulturalną.
 • Współpraca z innymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami, itp.
 • Współorganizacja, koordynacja, realizacja imprez artystycznych, estradowych, plenerowych, okolicznościowych oraz festiwali.
 • Tworzenie projektów promujących regionalne dziedzictwo i oryginalne zjawiska kulturowe.
 • Podejmowanie działań służących aktywizacji kulturowej środowisk lokalnych.
 • Udzielanie pomocy instruktażowej i repertuarowej indywidualnym twórcom, grupom oraz zespołom artystycznym ARA.
 • Doskonalenie i popularyzowanie twórczości artystycznej, poetyckiej, folkloru i sztuki ludowej poprzez organizowanie festiwali, konkursów, przeglądów i turniejów.
 • Nadzór merytoryczny nad DKF „Sztorm”.
 • Organizacja widowni, promocja i reklama realizowanych imprez Amatorskiego Ruchu Artystycznego.
 • Koordynacja działań ARA – systematycznie i terminowo:
  • Organizacja cyklicznych spotkań instruktorów,
  • Przedkładanie Dyrektorowi do zatwierdzenia propozycji programowych i projektów wypracowanych przez instruktorów,
  • Opracowywanie podziału zadań niezbędnych do realizacji zadań programowych,
  • Kontrolowanie prawidłowego przebiegu realizowanych zadań zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami,
  • Ustalanie z Działem Organizacji Imprez i Aministracyjno-Gospodarczym zadań niezbędnych do realizacji wydarzeń kulturalnych,
  • Koordynacja pracy zespołu instruktorskiego podczas przygotowania nowych projektów.
 • Współtworzenie programu działalności RCK.
 • Tworzenie i współtworzenie projektów w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych na działalność kulturalną i edukację kulturalną.
 • Współpraca z innymi instruktorami i pracownikami RCK.
 • Systematyczne uzupełnianie dokumentacji imprez (scenariusz, rozliczenie, plakat, itp.).
 • Pomoc merytoryczna i organizacyjna przy imprezach środowiskowych.
 • Prowadzenie zajęć edukacyjnych dot. kultury mieszczańskiej, dziedzictwa kulturowego regionu.
 • Realizacja imprez zgodnie z wytycznymi ustawy o imprezach masowych.
 • Sporządzanie miesięcznych harmonogramów czasu pracy Działu Animacji.
 • Współpraca z placówkami oświatowymi w realizacji edukacji kulturalnej i regionalnej.
 • Prowadzenie stałej obserwacji zjawisk kulturowych w środowiskach lokalnych, w skali miasta i regionu.
 • Współpraca z grupami twórczymi działającymi przy instytucjach, placówkach kultury i organizacjach oraz z indywidualnymi twórcami.
 • Tworzenie pozytywnego wizerunku RCK i jego działań oraz nawiązywanie kontaktów ze środowiskami, które mogą wzmacniać ten wizerunek.
 • Pozyskiwanie patronów poszczególnych wydarzeń kulturalnych.
 • Przygotowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych.
 • Negocjowanie i przygotowywanie zleceń i umów z usługodawcami zewnętrznymi, nadzór i kontrola nad ich prawidłową realizacją oraz ich rozliczanie w ramach posiadanych uprawnień, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora, właściwego Zastępcę, zgodnych z przepisami pracy i ustalonym w umowie rodzajem pracy.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Kwestionariusz kandydata C.V.
 • List motywacyjny,
 • Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • Kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,
 • Referencje wskazane,
 • Inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Termin składania ofert do dnia: 20 maja 2022 r.

Miejsce składania ofert:

 • Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta
  ul. Solna 1
  78-100 Kołobrzeg

Termin zatrudnienia: od dnia: 01 czerwca 2022 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres Regionalnego Centrum Kultury im. Z. Herberta, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg, z dopiskiem: - dotyczy naboru na stanowisko Kierownik Działu Animacji Kultury

Aplikacje, które wpłyną do Regionalnego Centrum Kultury po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej RCK przy ul. Solnej 1.