Oferta pracy - inspektor ds. promocji

Ogłoszenie Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta o naborze na stanowisko: Specjalista ds. promocji.

 • NAZWA I ADRES JEDNOSTKI - Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg
 • NAZWA STANOWISKA PRACY - Specjalista ds. promocji
  • Rodzaj umowy: umowa o pracę
  • Wymiar czasu pracy: pełny etat
 • WYMAGANIA
  • wykształcenie: preferowane wyższe kierunkowe - zarządzanie, administracja publiczna, turystyka, rekreacja, marketing, ekonomia, lub w trakcie nauki
  • staż pracy: niewymagany,
  • umiejętności: obsługa komputera w zakresie: pakiet biurowy Microsoft Office, sprawne poruszanie się w social mediach
  • inne:
   • preferowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
   • preferowane doświadczenie w pracy w samorządzie terytorialnym
   • preferowana znajomość języka niemieckiego i/lub angielskiego
   • komunikacja werbalna i pisemna
   • kreatywność
   • komunikatywność
   • umiejętność negocjacji
   • odpowiedzialność, systematyczność , zaangażowanie
   • preferowane posiadanie prawa jazdy kategorii B
 • KRYTERIA OCENY
  • przygotowanie merytoryczne
  • umiejętność autoprezentacji
 • ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU
  • Realizacja i monitoring realizacji Strategii Polityki Promocji Miasta Kołobrzeg Re:generacja
  • Koordynacja i weryfikacja realizacji działań promocyjnych wszystkich miejskich jednostek organizacyjnych, w tym:
   • Konsultacja i weryfikacja rocznych i szczegółowych planów promocyjnych (media plany)
   • Konsultacja i weryfikacja briefów kreatywnych do prowadzonych kampanii promocyjnych, udziału w programach
   • Konsultacja i weryfikacja projektu druków i wszystkich materiałów wizualnych
   • Weryfikacja zastosowania wytycznych na gotowych drukach i wszystkich materiałach wizualnych.
  •  Koordynacja i kontrola stosowania księgi znaku, logo, posługiwania się nazwą Kołobrzeg i Kołobrzeg Re:generacja przez miejskie jednostki organizacyjne.
  • Współpraca w zakresie tworzenia koncepcji kreatywnych dla kampanii reklamowych.
  • Aktualizacja treści strony internetowej www.kolobrzeg.eu, przekazywanie materiałów informacyjno - promocyjnych dotyczących wydarzeń miejskim serwisom internetowym oraz mediom lokalnym i regionalnym, nadzór nad aplikacją mobilną oraz merytoryką social mediów w zakresie promocji.
  • Prowadzenie ewidencji dzieł i utworów w zakresie umów zawieranych w ramach zakresu działania.
  • Organizacja i współorganizacja imprez/przedsięwzięć o charakterze promocyjnym.
  • Opracowanie koncepcji, produkcja i dystrybucja gadżetów promocyjnych Miasta.
  • Opracowanie graficzne, druk i dystrybucja materiałów promocyjnych oraz wydawnictw.
  • Współpraca merytoryczna przy opracowaniu materiałów promocyjnych oraz wydawnictw z merytorycznymi wydziałami i miejskimi jednostkami organizacyjnymi.
  • Negocjowanie i przygotowywanie zleceń i umów z usługodawcami zewnętrznymi, nadzór i kontrola nad ich prawidłową realizacją oraz ich rozliczanie w ramach posiadanych uprawnień, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora, właściwego Zastępcę, zgodnych z przepisami pracy i ustalonym w umowie rodzajem pracy.
 • WYMAGANE DOKUMENTY
  • Kwestionariusz kandydata C.V.
  • List motywacyjny,
  • Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
  • Kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,
  • Referencje wskazane,
  • Inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 • Termin składania ofert do dnia: 17.09.2021 r.
 • Miejsce składania ofert:
  Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta
  ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg
 • Termin zatrudnienia: od dnia: 27.09.2021 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres Regionalnego Centrum Kultury im. Z. Herberta, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg, z dopiskiem: - dotyczy naboru na stanowisko Specjalista ds. promocji.

Aplikacje, które wpłyną do Regionalnego Centrum Kultury po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej RCK przy ul. Solnej 1.